CO2 Laser Marking Machine

CO2 Laser Marking Machine

1 2 3 4 5 0 điểm

CO2 Laser Marking Machine

Mã sản phẩm: S000046
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: LASER CO2조각기
Còn hàng

제품의 응용:

CO2 Laser조각기는비금속재료에적용할수있으며예술작품, 가전제품, 복상, 신발, 광고판, 금형제작, 식품이나양품포장박스, 안경, () 단추, 석영, 라벨용지, 유리, 세라믹, 도자기, 대나무가구작품, 대리석, 옥돌, 포장지인쇄, 제품랜드, 수정, 복상에내열인쇄.... 등은제품.재료나분야에서개방적으로적용됩니다

 

:capture

제품의 기능내역 :

- 설비는장시간에 안정적으로 돌릴 수 있으며 수명이 20.000시간에 도달됩니다.

- PLT, PCX, DXF, BMP등은 Soft ware 실행에대해지원하(보완하)SHX TTF 글자 Font를직접적으로사용할수있습니다

- 코드, 순서 번호, Serie, Lot번호, 제조일자, 바코드& 2D 코드 등은자동암호화소프트웨어, 그래픽 역 조각 기능을 가진 Soft ware, Laser 차단 방패를 장비하여 안전히 사용할 수 있도록 합니다

제품의 사양 :

may khac laser co2 01

                                            >>check inde>>

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ