Mold laser welding machine

Mold laser welding machine

1 2 3 4 5 0 điểm

Mold laser welding machine

Mã sản phẩm: S000052
Hãng sản xuất: SANHE LASER
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: Mold laser welding machine
Còn hàng

금형 레이저 용접기

3HE-MJ200W

3HE-MJ300W

3HE-MJ400W

제품의 사진

금형 레이저 용접기는 다음 분야에서 널리 사용되고 있습니다: 정밀 플라스틱 제품의 금형 제작,금속 주조,가압 밸브, INOX경질 재료로 만들어진 제품의 파손 가장자리 처리,보석 수리,전자 부품,센서 부품,정밀 공학,신호 와이어,와이어 커넥터, 미술 공예 등의 용접 제품.

hinh anh ung dung

제품의 장점

-영국에서 수입한 세라믹 재료를 사용되는데 부식성이 강하고 고온에서 견딜 수 있고 8-10년의 수명이 있으며 제논 조명의 수명이  8.000.000 회이상 될 것입니다.

-세계에서 최신 자동 조명 시스템을 가지고 있는데 작업 시간에 눈에 자극 요소를 제거합니다.
-10X 현미경을 사용하고 레이저 십자 마크를 표시하고 고속 광을 방지 밴브를 사용합니다. 레이저 빔이 발생 동시에 공기도 나오고 용접을 보호 가능하며 용접 부분이 산화하여 변색할 수 없습니다.

 -7인치 LED디스플레이 모니터는 세계 시장의 사용 경향에 따라 중국어와 영어인 디스플레이 쉽게  변경할 수 있습니다.

제품 사양

may han laser khuon tskt

                                         >>Check inde>>

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ