Fiber automatic laser welding machine

Fiber automatic laser welding machine

1 2 3 4 5 0 điểm

Fiber automatic laser welding machine

Mã sản phẩm: S000050
Hãng sản xuất: SANHE LASER
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: 광섬유 레이저 자동 용접기
Còn hàng

광섬유 레이저 자동 용접기

3HE-MF200W

3HE-MF400W

제품의 응용

이제품은 전신 장비,의료 장비,축적자와 배터리,전자 장비,금속 부품,시계 부품,자동차 제작용 강판,구리.알루미늄의 부품등에서 정밀 용접할 때 적용 가능합니다.

 

hinh anh ung dung

제품의 특징:

  • 용접의 에너지가 균등적으로 분산되어서 사용자 원하는 대로 최고 품질 용접점을 갖게 됩니다.
  • 복잡한 용접 부분,기계 부품 용접 또는 두께가 5mm있는 재료판을 용접할 때 사용가능합니다.
  • 높은 온도를 결딜 수 있고 오랫동안 사용할 수 있는 세라믹 재료는 영국에서 수입되어 사용되었습니다.
  • 간편하게 용접 작업을 가능하며 섬유 길이는3m에 달하는데5m까지 광섬유를 선택할 수 있습니다.
  • 본 기계는 CCD 카메라 시스템과 결합하여 더 쉽게 관찰하고 정확한 위치  결정을 가능합니다.
  • 자동 지그와 결합하여 양산을 가능합니다.

실제 에너지는 정확하고 안정적으로 출력의 에너지를 반영합니다 (부품을 선택할 수 있음)

제품 사양

tskt kr

 

 

                                                         >>check inde>>

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ